วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560


***แนะนําใช้ google chrome เพื่อลดความผิดผลาดของการรับสมัคร ***

เงื่อนไขการสมัคร
1.ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าที่กำหนด
2.ผู้สมัครต้องมีรายชื่อตรงกับหลักฐานบัตรประชาชน  ในกรณีที่เป็นต่างชาติ ต้องมีรายชื่อตรงกับหลักฐานพาสปอร์ต
3.ผู้สมัครที่ไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด   ถือว่าสละสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน
4.กรณีมีผู้ลงชื่อสมัครในช่วงเวลาที่ระบุไม่ครบตามจำนวน  ให้ถือว่าผู้สมัครทุกคนได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน
 -ผู้สมัครระยะฮาร์ฟมาราธอน  ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 16ปี (นับอายุ ณ วันวิ่ง)
 -ผู้สมัครระยะมินิมาราธอน  ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 12 ปี (นับอายุ ณ วันวิ่ง)
5.การคำนวณกลุ่มอายุคำนวณจาก ปี 2562 - พ.ศ.เกิด


6.นักวิ่งแฟนซีได้รับของที่ระลึกจากการพิจารณาจากคณะกรรมการ
***กติกาการแข่งขัน***

ผู้จัดไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเข้าวิ่งในสนามแข่งโดยละเมิดกติกา กฎหมาย และคำสั่งต่างๆ   ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่ปฏิบัติตาม ผู้จัดอาจไม่อนุญาตให้ร่วมงาน หรือเข้าร่วมแข่งขัน หรือตัดสิทธิ์แข่งขัน (Disqualify)

1. ต้องมาถึงจุดปล่อยตัวก่อนเวลาปล่อยตัวตามประเภทระยะทางที่สมัคร
2. ต้องเข้าบริเวณปล่อยตัวตามกลุ่มเวลาที่คาดว่าจะใช้ตามที่ระบุไว้ตอนสมัคร และระบุเป็นอักษรไว้บนหมายเลขวิ่ง การไม่เข้าบริเวณปล่อยตัวตามโซนอักษรที่กำหนดไว้ถือว่าผิดกติกาการแข่งขัน
3. ต้องเริ่มวิ่งไปพร้อมกับกลุ่มปล่อยตัว การเริ่มวิ่งจากจุดสตาร์ทหลังปล่อยตัวเกิน 15 นาทีจะถือว่าลงแข่งขันผิดประเภทการแข่งขัน หรือผิดกติกาการแข่งขัน และตัดสิทธิ์แข่งขัน (Disqualify)
4. ต้องติดหมายเลขวิ่งไว้ที่หน้าอกให้เห็นได้อย่างชัดเจน  ผู้จัดไม่อนุญาตให้นักวิ่งที่ไม่ติดหมายเลขวิ่งผ่านจุดปล่อยตัว และเข้าสู่เส้นชัย
5. ต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนด (ตามลูกศร ริบบิ้น และป้าย/สัญลักษณ์บอกทาง) ห้ามใช้ทางลัด
6. การช่วยเหลือนักวิ่ง สามารถทำได้เฉพาะในบริเวณจุดพักเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีผู้ติดตามคอยช่วยเหลือนักวิ่งบนเส้นทางการแข่งขัน
7. ไม่แต่งกายหรือมีอุปกรณ์ใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อนักวิ่งอื่น
8. ไม่แต่งกายอย่างไม่เหมาะสมอันสร้างความไม่สบายใจแก่นักวิ่งอื่นหรือผู้เข้าชม เช่น ไม่สุภาพ โป๊ แสดงความเห็นทางการเมือง  ลบหลู่ศาสนาหรือความเชื่อ  โฆษณาสินค้า  โฆษณาชวนเชื่อ เป็นต้น
9. ไม่ใช้อุปกรณ์หรือเสียงที่จะทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าเป็นสัญญาณปล่อยตัว
10. ไม่กระทำการใดๆ ซึ่งทำให้เกิดการล่าช้าในการแข่งขัน หรือกีดขวางการเข้าเส้นชัย
11. หยุดหรือหลีกทางให้ยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือฉุกเฉิน
12. ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ควบคุมเส้นทาง หรือกรรมการจัดการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
13. การตัดสินใช้ระบบ Gun Time (เวลาจากนาฬิกากลางของการแข่งขัน) การจัดลำดับของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และต้องผ่านการ check point ตามจุดที่กำหนด
14. นักวิ่งที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีเลขบัตรประชาชนและติดรูปถ่าย หรือหนังสือเดินทางมาแสดง เพื่อขอรับรางวัลตามประกาศภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สามารถรายงานตัวได้และถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล
15. กติกาอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้จะอ้างตามกติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
16. คำตัดสินของผู้ชี้ขาดถือว่าสิ้นสุด
                                      ***************************************************


ค้นหาบล็อกนี้